Aktuality 

Vážení a milí rodiče, děti, klienti, lektoři,
všem Vám ze srdce přejeme mnoho hezkých chvil v radostné atmosféře Vánoc, pevné zdraví hodně štěstí a lásky v Novém roce 2022.
Kurzy v SVČ DoDo na adrese 5.května 12, probíhají do středy 22.12.2021 včetně nebo dle aktuální dohody s lektorem.
Kurzy pořádané na Základních školách se řídí organizačním řádem škol, jestliže mají již od středy 22.12.2021 ředitelské volno, ani kroužky již tuto středu neprobíhají.

Od čtvrtka 23.12.2021 do neděle 2.1.2022 jsou oficiální vánoční prázdniny, kurzy neprobíhají.

Budeme se na Vás opět těšit v týdnu od 3.1.2022.
O případných operativních změnách Vás budeme včas informovat, jestliže jste o jiném začátku kurzu již informace obdrželi, tyto zůstávají v platnosti.
Děkujeme Vám za pochopení, Vaši toleranci a vstřícnost.
Těšíme se na setkávání v Novém roce 2022 v aktivitách, které pro Vás s láskou a radostí chystáme.

 

Milí rodiče a účastníci kurzů,

dokud nám to situace dovolí, tak budou všechny kurzy za dodržení předepsaných podmínek pokračovat.

Jsme si vědomi toho, že jsou děti často díky školním kolektivům na týden v karanténě, ale tuto situaci nemůžeme zohledňovat u skupinových kroužků, které bez přerušení pokračují.

U individuálních kurzů si při včasné omluvě náhradu domlouváte přímo se svých učitelem.

V případě, že nesouhlasíte se současnou situací a ztrátou díky nemožnosti navštěvovat pravidelně lekce, můžete se z kurzu odhlásit.
Vrátíme Vám za kurz poměrnou částku za lekce, které by měly proběhnout ode dne odhlášení do konce pololetí.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný Advent.

Radka Alexy

 

Vážení rodiče, milí klienti,

s platností od 1. 11. 2021 dochází k následujícím změnám v opatřeních MZČR týkajících se provozu školských zařízení:

 • Návštěvníci SVČ a účastníci zájmových útvarů musí mít ve všech společných prostorách (tj. chodby, záchody, atd.) nasazenou roušku/respirátor. Účastníci v průběhu zájmové činnosti roušku/respirátor mít nemusí.

             
Dojde-li k dalším změnám, budeme Vás o nich neprodleně informovat prostřednictvím našich webových stránek.

 

Vážení rodiče, milí klienti,
MŠMT vydalo dne 17.8.2021:  Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování manuál MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf (744458)
Manuál vychází z doporučení Ministerstva zdravotnictví.

MZd vydalo s účinností ode dne 30. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádné opatření, které obsahuje následující:

 • a) Nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2 000 osob ve vnějších prostorech.
 • Nařizuje organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob a to v rozsahu identifikace účastníků (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.
 • Zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření. Splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci z jedné školy nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupuje SVČ v souladu s: 
 • vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstva zdravotnictví (MZd),
 • s tímto Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19
V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu budou zákonní zástupci informování telefonicky nebo e-mailem na kontakty uvedené v přihlášce pro pravidelnou činnost. 

Základní hygienická pravidla stanovena Ministerstvem zdravotnictví:
 • Ochrana úst a nosu  závislá na aktuálně platných mimořádných opatřeních MZd. Je vhodné, aby klient měl u sebe vždy alespoň jeden respirátor/roušku navíc. 
 • Při vstupu do budovy bude prováděna dezinfekce rukou - stojany na dezinfekci.
 • Do budovy nebudou vpuštěni lidé vykazující příznaky infekčního onemocnění. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které budou projevem sezonní alergie či chronického onemocnění (např. kašel, rýma) bude klient vpuštěn do budovy pouze na základě potvrzení vystavené lékařem.
Obecné informace:
 • Od účastníků nebude před prvním vstupem do střediska volného času (SVČ) vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Nebude omezen počet klientů ve skupinách ani organizován vstup klientů do budovy.
 • Klienti pravidelné činnosti budou informováni o dodžováni hygienických zásad. Bude také součásti školení BOZ na první hodině. Klientům, kteří se první hodiny nezúčastní, bude tato informace předána na první hodině, které se zúčastní. Tyto zásady jim budou připomínány pravidelně.
 • Doprovod čekající na nezletilé děti, se může zdržovat pouze ve vestibulu, popřípadě tomu určeném prostoru. Prosíme rodiče, aby se ve společných prostorách zdržovali co nejméně (předání a převzetí dítěte).
Hygienická pravidla:
 • Každá osoba je povinna při vstupu do budovy SVČ použít ochraný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření, pokud se nejedná o osoby vyjmuté z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (doloženo lékařským potvrzením).
 • U vstupu, ve všech učebnách, u tělocvičny a na toaletách budou umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky. Zaměstnanci SVČ budou u všech klientů dbát na hygienu rukou po celou dobu jejich pobytu na SVČ.
 • Prostory SVČ budou pravidelně a intenzivně větrány (učebny i společné prostory).
 • Na toaletách budou umístěny jednorázové papírové ručníky, popřípadě osoušeče rukou.
 • Bude prováděn pravidelný úklid, vysypávaní košů a dezinfekce prostor, pomůcek a míst kterých se dotýká více lidí dle potřeby i několikrát denně (kliky, toalety, zábradlí a podobně).
Kroky SVČ v případě podezření na výskvt nákazv covld-19:
 • Podle §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví je svč povinno předcházet vzniku a šířeníin fekčních nemocí, včetně covid-19.
 • SVČ nebude aktivně zjišťovat u klientů příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a postupovat následovně:
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu a je přítomen jeho zákonný zástupce - klient nebude do budovy vpuštěn.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen jeho zákonný zástupce - SVČ oznámí tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o bezodkladném vyzvednutí dítěte případě jeho odchodu z SVČ. Pokud toto vyzvednutí/odchod není možný postupuje SVČ dle bodu 3.
 3. Příznaky se vyskytnou/jsou patrné až v průběhu přítomnosti - Pokud není stanovena povinnost nosit roušky a klient u sebe roušku nemá, poskytne mu roušku SVČ. Klient bude umístěn do samostatné místnosti (izolace) a současně bude informován jeho zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, popřípadě jeho odchodu ze SVČ, Kient pak v co nejkratším možném čase SVČ opustí (odchod/předání zákonnému zástupci).
 4. Ve všech uvedených případech je nutné, aby zákonný zástupce/klient kontaktoval telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,
 5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 nebude SVČ kontaktovat místěn příslušnou KHS.
Výskvt onemocnění covid-19 u žáků, nebo zaměstnanců školy:
 • V případě výskytu onemocnění bude SVČ kontaktováno ze strany místně příslušné KHS. Ta sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se svč dozví o uýskytu onemocnění dříve než místně příslušná KHS, pak tuto neprodleně informuje.
 • Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O,okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. V případě pozitivního klienta se povinná izolace netýká zaměstnanců SVČ, pokud KHS nerozhodne jinak.
 • SVČ neprodleně informuje o vzniklé situaci klienty/zákonné zástupce a svého zřizovatele.
Úplata za vzdělávání: 
 • Pokud je určitému klientovi nařízena karanténa a SVČ není uzavřeno, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí. Jedná se o situaci jako u nemoci klienta.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
 1. Ve středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají a ani v budoucnu (ale ve stejném školním roce) neproběhnou nebo které nemohou probíhat na dálku.  Informaci ohledně distanční výuky se klienti a jejich zákonní zástupci dozví u jednotlivých zájmových útvarů. 

lnformace se mohou v průběhu času měnit - aktuality budou umísťovány na webu, facebooku a nástěnkách SVČ.

 

PŘEHLED KROUŽKŮ pro šk. rok 2021/2022

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou na jednu z našich emailových adres (matejkova@svcdodo.cz, alexy@svcdodo.cz) nebo vhoďte do schránky DoDa.
Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a Vy obdržíte do emailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol a uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Při odhlášení dítěte z kroužku po odeslání výzvy k platbě nebo faktury bude účtováno 100,- Kč, stornovací poplatek a zbylá částka Vám bude vrácena zpět na účet. 

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v kanceláři DoDa.

V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo jdete k lékaři a chcete mít nárok na náhradu, je potřeba dítě omluvit do předchozího dne! 

Dovolené nebo jiné vaše soukromé aktivity nemůžeme nahrazovat.

Svátky jsou samozřejmě automaticky v systému vynechány a o lekce nepřicházíte.

Zpráva (výzva k úhradě i opakovaná, upomínka) odeslaná z emailu info@auksys.cz byla zaslána automatem systému
Na tuto zprávu prosím NEODPOVÍDEJTE.
Pokud nás chcete kontaktovat, pište na email:  matejkova@svcdodo.cz 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz