FIE - (FEUERSTEIN INSTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM) - předškoláci 2021/2022

Bližší informace na  www.feuerstein.cz
 

V ročním programu FIE bude s dětmi probrán instrument Uspořádání bodů, Od jednotky ke skupině (matematika), Orientace v prostoru a Emoce. Vždy jsou zařazována preventivní cvičení předcházející poruchám učení. V průběhu roku se zpravidla vyřeší i případné grafomotorické obtíže. Děti se naučí systematické práci, práci s chybou, plánování, respektování názoru ostatních, postupně se omezuje impulzivní jednání. Vytvoří si představu početní řady a zvládnou principy základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Nejdříve byla řeč, pak teprve psané písmo. Velkou výhodou pro děti je absolvování tréninku jazykových schopností podle D. B. Elkonina, kde si osvojí základní principy čtení. Děti se naučí vyčleňovat jednotlivé hlásky ve slově sluchem, pak k hláskám přiřadit žeton (symbol písmena), rozlišovat souhlásky a samohlásky, určovat jejich délku. 

Dopolední kurz velmi dobře simuluje školní docházku. Děti postupně zvládnou samostatný příchod, umí se postarat o své věci, doba systematické práce se prodlouží, počet přestávek se sníží.

Kdy a kde

Do probíhajícího programu není možné vstupovat v průběhu roku.

Všechny kurzy začínají v týdnu od 20. září 2021.

Cena

1 dopoledne    8.00-12.00 hod                  800,- Kč

Každý kurz tvoří skupinka 2 - 3 dětí. Vyučování probíhá především v učebně (společenská místnost Dobřichovického domku). Mezi 11:30-12:00 hod předává lektor dítě rodičům s vyhodnocením proběhlého dne. Tato intenzivní speciálně-pedagogická intervence vede k velmi rychlému posunu dětí. Na každý problém, i pozitivní hodnocení, je možno ihned pružně reagovat.

Děti si přinesou v baťůžku vlastní svačinku, pití, přezůvky, penál a sešit (na zprávy pro rodiče). Děti nedostávají domácí úkoly.

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog

Vzdělání:

  1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK) - celoživotní licence, 
  2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael),
  3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku),
  4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK),
  5. Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar - diagnostika úrovně percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, realizace náprav,
  6. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP), 
  7. Zprostředkovaná samomluva podle R. Feursteina při práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, 
  8. Matematika kognitivním způsoberm, 
  9. pravidelná aktivní účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané péči apod.

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz